موسیقی کلاسیک

John Taverner


John Taverner

جان تاورنرجان تاورنر از افراد موثر تاریخ انگلستان در قرن شانزدهم بود، چه به عنوان موسیقی دان و چه به عنوان همراه تاماس کرامول. احتمالا تاورنر با روح اصلاحات پروتستانی موافق بود. در یکی از اسناد باقی مانده، از نوشتن " تصنیف های پاپی " اظهار شرمساری کرده است، چون در دوران اول فعالیت خود موسیقی هایی در تجلیل قدیسان ساخته بود. تاورنر نه فقط موسیقی دان، بلکه خواننده، نوازنده ارگ و معلم موسیقی نیز بود و احتمالا در عرصه سیاست هم فعال بود. هشت مس نوشت، و ملودی قسمت " این نومینه دومینی " از مس گلوریا تیبی ترینیتاس یکی از محبوب ترین کانتوس فیرموس های موسیقی سازی در انگلستان شد.