موسیقی کلاسیک

Arthur Sullivan


Arthur Sullivan

آرتور سالیوانسر آرتور سالیوان، به همراه دابلیو، اس گیلبرت، سازنده سووی اپرا بود و نام این دو هنرمند همیشه با هم می آید. در اپرت های گیلبرت و سالیوان، قراردادهای اپرایی هجو و طمطراق های مقامات و بوروکراسی مضحکه می شد (حتی در هیئت ژاپنی ها در میکادو). اما سالیوان که دوست داشت او را آهنگساز جدی بدانند آثار متعدد سازی، کرال و اپرایی نیز نوشت. سالیوان در سال 1871 با گیلبرت نمایش نامه نویس دیدار کرد و همکاری شان ادامه یافت. عمده شهرت سالیوان به اپرت های کمیکی بر می گردد که با همکاری گیلبرت ساخته است.