موسیقی کلاسیک

Richard Strauss


Richard Strauss

Richard Strauss

ریچارد اشتراوسریچارد اشتراوس کارش را با ساختن آواز و پوئم سمفونیک شروع کرد و عاقبت بزرگ ترین اپراساز زمانه اش شد. فعالیتش که همراه موضوع بحث و جدل بوده است در آخرین دوره امپراطوری اتریش و در کل دوره هیتلر ادامه یافت و ریچارد اشتراوس برهه های پر تلاطمی را پشت سر گذاشت. شاهکارهایش عبارتند از پوئم های ارکستری اش، آوازهایش و همچنین اپراهای بزرگش. نخستین پوئم سمفونیک های ریچارد اشتراوس، نظیر چنین گفت زرتشت، آثاری اند در مقیاس عظیم و سرشار از ژست های خیره کننده و دراماتیک. وی گفته است : " چیزی به نام موسیقی محض وجود ندارد؛ موسیقی خوب داریم و موسیقی بد. موسیقی اگر خوب باشد معنایی هم دارد. "