موسیقی کلاسیک

Bedrich Smetana


Bedrich Smetana

بدریش اسمتاناموسیقی بدریش (بدرژیخ) اسمتانا با ملی گرایی چک مترادف شده است و بر آهنگ سازان نسل های بعد، از جمله دورژاک، تاثیر بسیار زیادی گذاشته است. اسمتانا اهل بوهمیا بود که آن زمان تحت سلطه اتریش بود. چندین اپرا و مجموعه باشکوهی از پوئم سمفونیک ها در وصف سرزمین خود نوشت. سبک موسیقی اش آشکارا به سنت رمانتیک تعلق دارد و بسیار گوش نواز و شفاف است. بر خلاف بسیاری از آهنگ سازان ملی گرا، اسمتانا زیاد از ملودی های فولکلوریک استفاده نکرد. بر عکس، اپراها و قطعه های توصیفی بر اساس داستان ها و مکان های چک ساخت. لحن موسیقی پر آب و رنگ و دراماتیک او موسیقی چک را متجلی می کرد.

یرخی از آثار مهم بدریش اسمتانا : کوارتت زهی شماره 1 --- شش کمپوزیسیون مخصوص --- عروس عوض شده --- سرزمین من --- براندنبورگرهای بوهمیا