موسیقی کلاسیک

Jean Sibelius


Jean Sibelius

sibelius

ژان سیبلیوسژان سیبلیوس در کنار مالر و نیلسن، یکی از مهم ترین سمفونی سازان قرن بیستم است. آثار اولیه اش را که معمولا بسیار ملی گرایانه بودند به سبک رمانتیک متاخر ساخت، اما در سال های بعد، سیبلیوس زبان موسیقی بسیار مخصوصی پیدا کرد که ویژگی اش هارمونی کم سرعت و ارکستراسیون شفاف و گاه سرد بود. سیبلیوس تعدادی پوئم سمفونیک نیز با الهام از مضمون های شمالی ساخت. از لحاظ سبک، مشکل می توان تاثیر سیبلیوس بر موسیقی دانان بعدی را سنجید، زیرا او نیز مانند کارل نیلسن، موسیقی دان دانمارکی، نماینده آخرین حد یک سنت طولانی است. اما تاثیرش بر موسیقی اسکاندیناوی به طور اعم، و موسیقی فنلاند به طور اخص، بی حد و حساب است، همین طور نقشی که در تکامل پوئم سمفونیک داشت.

برخی از آثار مهم ژان سیبلیوس : کولزوو --- سمفونی شماره 4 --- تاپیولا --- فینلاندیا --- سمفونی شماره 5