موسیقی کلاسیک

Clara Schumann


clara schumann

کلارا شومانکلارا شومان یکی از بزرگ ترین پیانیست های قرن نوزدهم بود و از نخستین هنرمندانی که برنامه های دشوار را از حفظ اجرا می کردند. هم شوهرش شومان و هم دوست صمیمی اش برامس همیشه از توصیه های او استفاده می کردند. بعضی از آثارش با اهمیت به شمار می آمدند، اما خودش معتقد بود که زن نباید آهنگ سازی کند!

کلارا زیر نظر پدرش پیانیست بزرگی شد. با تکنیک و رپرتوار جسورانه اش و نیز با اجراهای سنجیده و لحن آوازگونه اش در نوازندگی همه جا مورد تمجید قرار گرفت، اما ازدواجش با شومان از فعالیتش کاست. در بهترین آثارش قوه تخیل و مهارت و صناعت به چشم می خورد، اما از تشخیص ملودیک خبری نیست.

برخی از آثار مهم کلارا شومان : پیانو تریو اپوس 17 --- آوازهای یوکونده اپوس 23 --- پیانو کنسرتوی اپوس 7