موسیقی کلاسیک

Arnold Schoenberg


Arnold Schoenberg

آرنولد شونبرگآرنولد شونبرگ شاید بیش از هر آهنگ ساز دیگر قرن بیستم باعث سوء تفاهم و جار و جنجال شده باشد. هنوز معماست: موسیقی اش گسست از گذشته است اما او خود را جزء سنت موسیقی آلمانی می دانست و کنار گذاشتن تونالیته را گامی ضروری به شمار می آورد. شونبرگ معلم بزرگ خود آموخته ای نیز بود. موسیقی اش ممکن است درک ناپذیر بنماید اما او والس های اشتراوس را هم تنظیم می کرد. شونبرگ از آهنگ سازان متفاوتی مانند باخ و واگنر تاثیر گرفت. تاثیری که خودش گذاشت بسیار زیاد بود. از سویی از طریق تعالیمی که داد ( موسیقی دانانی مانند برگ، وبرن، جان کیج شاگردش بودند) و از سوی دیگر با رواج گسترده سریالیسم در آمریکا و اروپا بعد از سال 1950.

برخی از آثار مهم آرنولد شونبرگ : سوئیت --- ترانه ناپلئون بناپارت --- پیروی ماه زده --- گورلیدر