موسیقی کلاسیک

Erik Satie


Erik Satie

satie

اریک ساتیاریک ساتی چهره نامتعارف بسیار مهمی در موسیقی فرانسه بود. دبوسی و جان کیج تحسینش کرده اند. خودش می گفت: موسیقی دانی قرون وسطایی ام که به اشتباه از قرن بیستم سر در آورده ام. قطعه های پیانویی اولیه اش اکنون کلاسیک شده اند. باله های بعدی اش برای گروه باله های روس و گروه باله سوئدی، نتیجه همکاری استادانه طراحان رقص و صحنه و لباس بوده اند.

برخی از آثار مهم اریک ساتی : دایره الحرکات --- موسیقی مبلمان --- سقراط --- نمایش