موسیقی کلاسیک

Max Reger


Max Reger

ماکس رگرماکس رگر آهنگساز پرکاری بود و آثار متنوعی می ساخت، اما زیاد در دل شنوندگان جا باز نمی کرد. آثار برجسته ترش برامسی اند، اما هارمونی پیشرفته تری در آن ها به چشم می خورد. آثار ضعیف ترش متکلف و خشک و از لحاظ هارمونیک سردستی اند. رگر مورد تحسین همتایانش بود، اما شخصیت بغرنجی داشت که برایش دشمنی ها و انتقادهایی به همراه می آورد. موسیقی اش را می توان حلقه مفقوده بین برامس و شونبرگ دانست، چون او هم مانند آهنگ سازان مدرن پس از برامس به کنترپوان به سبک باخ توجه داشت.

برخی از آثار مهم ماکس رگر : واریاسیون ها و فوگ روی تمی از هیلر --- مقدمه، پاساکالیا و فوگ --- کلارینت کوئینتت