موسیقی کلاسیک

Jean-Philippe Rameau


Jean-Philippe Rameau

ژان فیلیپ راموژان فیلیپ رامو نه تنها مهم ترین موسیقی دان فرانسوی قرن هجدهم بود، بلکه تئوری پرداز تاثیرگذاری هم به شمار می رفت. سبک اپرانویسی اش به حکومت لولی که بعد از مرگش نیز ادامه داشت پایان داد. الگوی لولی هنوز نیم قرن بود که اجرا می شد. رامو که نویسنده هارپسیکورد و ارگ بود آثار بسیاری برای سازهای شستی دار نوشت. ساخته های پرزینت او نمونه مجسم سبک روکوکو بود. ویژگی موسیقی او نوعی دینامیسم است که با سبک خشک تر لولی و پیروانش تباین دارد. ولتر، رامو را قهرمان دولاچنگ های ما خواند.

برخی از آثار مهم ژان فیلیپ رامو : قطعه های هارپسیکورد --- هیپولوتوس و آریکیا