موسیقی کلاسیک

Sergej Rachmaninov


Sergej Rachmaninov

rachmaninov

سرگئی راخمانینوفسرگئی راخمانینوف، رهبر پر آوازه و پیانیست برجسته ای بود که اجراهای ضبط شده اش نشان دهنده تکنیک بی خدشه، روش منعطف، و وضوح کامل است. او آخرین موسیقی دان مهم سنت بزرگ رمانتیک متاخر روس بود. بیشتر آثارش را قبل از سال 1917 نوشت. در بعضی از سنفونی ها و پیانو کنسرتوهایش نوعی کشش یا حسرت احساس می شود. در چهل و چند سالگی اش در آمریکا، روسیه، انگلستان و نقاط مختلف اروپا برنامه اجرا کرد. پیانو مهم ترین جایگاه را در آثار راخمانینوف دارد. بعد از مرگش، عده ای موسیقی او را خارج از دور دانستند و گفتند که از لحاظ احساسی هم حالت کلیشه ای دارد. تاثیر موسیقی او بر آهنگ سازان زیاد نبوده است، اما راخمانینوف آخرین نماینده یک سلسله بزرگ است.

برخی از آثار مهم سرگئی راخمانینوف : مناجات شبانه --- راپسودی روی تمی از پاگانینی --- پیانو کنسرتوی شماره 3 --- سنفونی شماره 2