موسیقی کلاسیک

Sergei Prokofiev


Sergei Prokofiev

prokofiev

سرگئی پروکوفیفسرگئی پروکوفیف استعداد فطری عظیمی در آهنگ سازی و نوازندگی پیانو داشت و هنرمند خوش بین و مصممی بود. موسیقی اش تا پیش از انقلاب جاندار، گزنده و حتی پرخاشگرانه بود. بعدا موسیقی اش موقرتر و غنایی تر و پس از بازگشتش به اتحاد شوروی متعارف تر شد. شم تصویری و دراماتیکی داشت که نه تنها در باله های معروفش بلکه در سونات ها و سمفونی های انتزاعی اش نیز عیان است.

برخی از آثار مهم سرگئی پروکوفیف : الکساندر نفسکی --- رویاهای زودگذر --- رومئو و ژولیت --- سمفونی شماره 5