موسیقی کلاسیک

Giovanni Palestrina


Giovanni Palestrina

جیووانی پالستریناجیووانی پالسترینا احتمالا معروف ترین نام در میان همه آهنگ سازان رنسانس متاخر است،و موسیقی مذهبی اش را اوج سبک کنترپوان و دارای صدای سرشار و جاری می دانند. صدها اثر از او باقی مانده است که بسیاری از آن ها در زمان حیات او منتشر شدند. البته بیشتر این آثار برای مراسم مذهبی ساخته می شدند، اما پالسترینا بیش از 100 مادریگال، اعم از مذهبی و غیر مذهبی، نیز نوشته است. پالسترینا بیشتر عمر آهنگ سازی اش را در رم در خدمت کلیسای کاتولیک بود، و اولین کتاب مس ها را که در سال 1554 منشر شد، به پاپ جولیوس سوم تقدیم کرد.

برخی از آثار مهم جیووانی پالسترینا : مس پاپای مارچلی --- مس مرد مسلح --- میسا برویس --- مس بندیکتوس اس --- مراثی ارمیای نبی