موسیقی کلاسیک

Carl Orff


Carl Orff

کارل اورفکارل اورف آثار بزرگ متعددی برای صحنه نوشت، اما شهرتش عمدتا به کارمینا بورانا بر می گردد. شاید ماندگارترین میراث او روش ابتکاری اش در آموزش موسیقی باشد. اورف با درک رابطه ذاتی موسیقی و حرکت، بر ارزش و اهمیت مشارکت بازی گونه تاکید می کرد، بخصوص از طریق استفاده از صدای انسان و سازهای کوپه ای. موسیقی اورف بازتاب تاثیر استراوینسکی و شور و علاقه به متون کلاسیک است. او در پی زبانی موسیقایی بود که انگیزه های غریزی شنونده را بیدار کند، و از همین رو، اصوات او آکنده از ریتم های تپنده، کوبش و بیان مستقیم صدای انسان است که بر روی هم جاذبه ایجاد می کنند.

برخی از آثار مهم کارل اورف : کارمینا بورانا --- موسیقی کودکان --- اپرای آنتیگونه