موسیقی کلاسیک

Jacques Offenbach


Jacques Offenbach

offenbach

ژاک افنباخژاک افنباخ خالق اپرت فرانسوی است. بسیاری از آثارش جای ثابتی در برنامه اپراخانه ها داشته اند و هلن زیبا و اورفئوس در جهان زیرین از محبوبترین آثار تاریخ اپرا هستند. افنباخ یک شاهکار گراند اپرا نیز نوشت، به نام قصه های هوفمان، که بر اثر مرگش ناتمام ماند. محل داستان آلمان و ونیز است و یک صحنه معروف قایق سواری با بارکارول دارد. موسیقی مفرح او که با نوآوری های ملودیک همراه بود و با لیبرتوهای با ذوق تقویت می شد، مظهر سبک امپراطوری دوم فرانسه بود، هر چند که زیاده روی های این سبک را نیز دست می انداخت.

برخی از آثار مهم ژاک افنباخ : اورفئوس در جهان زیرین --- قصه های هوفمان --- اپرت زندگی پاریسی --- اپرت شاهدخت طرابوزان --- اپرت هلن زیبا