موسیقی کلاسیک

Modest Mussorgsky


Modest Mussorgsky

مودست موسورگسکیمودست موسورگسکی آهنگ سازی دمدمی مزاج اما بسیار با استعداد بود. زندگی کوتاهش بسیار بی نظم و قاعده سپری شد. عضو گروه بالاکیرف بود و می کوشید موسیقی اش ندای مردم روس باشد. با این حال، بسیاری از آثارش ناتمام ماند یا بعدا دوستان خیرخواهش آن ها را به پایان رساندند، هر چند که شاید کار این دوستان با نیات اولیه موسورگسکی انطباق کامل نداشته باشد.

برخی از آثار مهم موسورگسکی : سالامبو --- بی آفتاب ها --- بوریس گودونوف --- تابلوهای یک نمایشگاه