موسیقی کلاسیک

Pietro Mascagni


Pietro Mascagni

پیترو ماسکانیپیترو ماسکانی پدرش نانوا بود. ابتدا حقوق خواند و سپس به میلان رفت تا در کنسرواتوار درس بخواند. اما بعد از سه سال از کنسرواتوار خارج شد تا در زمینه رهبری در اپرا فعالیت کند. پس از چند موفقیت جزئی ناگهان با کاوالریا روستیکانا به شهرت رسید و مسابقه معتبر سونتسونیو را برد. حدود 15 اپرا نوشت که همه مورد استقبال قرار گرفتند اما نه در حد کاوالریا روستیکانا. ماسکانی را عموما اولین موسیقی دان اپرای وریسمو می خوانند و این لفظ اشاره دارد به ترسیم وفادارانه زندگی روزمره در آثار هنری.

برخی از آثار مهم پیترو ماسکانی : کاوالریا روستیکانا --- سیسیلیانا --- فریتس دوست داشتنی