موسیقی کلاسیک

Alessandro Marcello


Alessandro Marcello

الساندرو مارچلوالساندرو مارچلو زندگی غنی و پر تنوعی داشت و در فعالیت های هنری اش کامیاب بود. در زندگی فرهنگی ونیز حضور پر رنگی داشت و سهمش را در موسیقی به عنوان نوعی آکادمیسین ادا کرد. گه گاه آهنگ سازی می کرد. کانتات هایش از لحاظ چاپ و نشر نفیس معروف تر است تا از لحاظ کیفیات موسیقی. با این حال، در موسیقی سازی اش شناخت کاملی از سبک های ملی دیده می شود. به سبب اوبوا کنسرتویش، که یوهان سباستین باخ شیفته اش شد و آن را بازنویسی و تنظیم کرد، جایگاهی در تاریخ موسیقی کسب کرد.