موسیقی کلاسیک

Guillame de Machaut


Guillame de Machaut

گیوم دو ماشوگیوم دو ماشو کشیش بود و شاید شگفت آور باشد که تعداد زیادی آواز با مضمون عشق ناکام ساخته است. عشق نافرجامش به دختری جوان ( پرون نجیب زاده ) در شعر و موسیقی غیر مذهبی اش بیان شده است، از جمله قصه حقیقی، و سبک ممتاز موسیقی اش در ملودی های ظریف و ناهمخوانی های جسورانه تجلی یافته است. اما شهرتش در آهنگ سازی بیشتر به مس چهار صدایی اش مربوط می شود. آنچه از ماشو باقی مانده است از همه آثار فرانسویان هم عصر او برتر است، حتی از آثار فیلیپ دو ویتری. در دوره ما هم او الهام بخش آثاری بوده است، مانند اثر ارکستری به سبک ماشو ساخته اولیویه مسیان.

برخی از آثار مهم گیوم دو ماشو : ترانه امید خوش --- همه گل ها --- زیبای ملیح --- مس نوتردام