موسیقی کلاسیک

Jean Baptiste Lully


Jean Baptiste Lully

ژان باپتیست لولیژان باپتیست لولی پسر آسیابانی ایتالیایی بود، اما بعد از رفتن به فرانسه مدارج ترقی را خیلی سریع طی کرد و در دربار لویی چهاردهم مقام شامخی یافت و با نفوذترین آهنگ ساز در تاریخ موسیقی فرانسه شد. حدود بیست و پنج سال حاکم بلامنازع موسیقی فرانسه بود، از جمله اپرا، باله و موسیقی تئاتری و همچنین انتشار آثار موسیقی. بیشتر فعالیت های بعدی لولی صرف ساختن باله ها و اپراهای بزرگ برای دربار شد. لولی که 15 سال یگانه آهنگ ساز اپرای فرانسوی بود، سبکی ملی به وجود آورد. اپراها و اپرا - باله هایش در سراسر اروپا اجرا شدند و به آهنگ سازان بعدی، نظیر رامو و گلوک، الهام بخشیدند. انتشار اوورتورهای سازی و سوئیت های رقص او به شکل گیری ژانر سوئیت فرانسوی منجر شد که باخ و هندل از آن استفاده کردند. ماجرای مرگ لولی معروف است: موقع رهبری ارکستر داشت با به زمین کوبیدن عصا ضرب ارکستر را تنظیم می کرد که ناگهان عصا را به نوک پای خودش زد؛ قانقاریا گرفت و کمی بعد مرد.

برخی از آثار مهم ژان باپتیست لولی : عالی جناب بورژوا --- آرمیدا --- اپرای آلکستیس