موسیقی کلاسیک

Leos Janacek


Leos Janacek

لئوش یاناچکلئوش یاناچک یکی از مهم ترین اپرا سازان قرن بیستم به شمارمیآید. در آهنگ سازی دیر به پختگی رسید. 50 ساله بود که اولین اپرای موفق خود به نام ینوفا را کامل کرد و همه آثار معروفش را هم بعد از 50 سالگی ساخت. شاید بیش از هر آهنگساز دیگری جنبه هایی از موسیقی فولکلوریک بومی در آثار او تنیده شده است. یاناچک تعداد زیادی اثر کرال ساخت که مس گلاگولیتیک گل سرسبد آنهاست. این اثر نمودی بود از ملی گرایی اسلاو.

برخی از آثار مهم لئوش یانچک : ینوفا -- مس گلاگولیتیک --- از خانه مردگان --- سینفونیتا