موسیقی کلاسیک

Charles Ives


Charles Ives

چارلز آیوزچارلز آیوز مدرنیست پیشگام بزرگی بود که ده ها سال قبل از مدرنیست های معروف اروپایی موسیقی چند تونالیته ای و چند سرعتی و بافت های چند لایه را آزمایش کرد. آزمایش گری و پایبندی به عقل سلیم در موسیقی اش تلفیق شده است. سبک کار آیوز ناهمگون است، اما اجزا و عناصر به هم نمی آمیزند بلکه استقلال دارند. آیوز اولین آهنگ سازی بود که انواع متفاوت موسیقی را با هم پیش می برد، که این شاید ملهم از خاطره های کودکی او باشد، چون در کودکی می دید که دسته های سازهای برنجی به میدان شهر دانبری نزدیک می شوند و هر کدام با تونالیته و سرعت متفاوت می نوازند.

برخی از آثار مهم چارلز آیوز : سونات کانکرد --- پرسش بی پاسخ --- سه مکان از نیو انگلند --- کوارتت زهی شماره 2 --- سنفونی شماره 4