موسیقی کلاسیک

The King Henry VIII


The King Henry VIII

هنری هشتمهنری هشتم پادشاه انگلستان دومین پسر هنری هفتم بود. وی اولین پادشاه انگلستان بود که تحت تاثیر و نفوذ رنسانس تربیت شد. جان اسکلتن که یکی از شاعران معروف انگلیسی است از مربیان هنری هشتم بود و هنری مردی ادیب و زبانشناس و موسیقیدان بار آمد.

برخی از آثار مهم هنری هشتم : greensleeves --- pastime ---manuscript