موسیقی کلاسیک

Louis Moreau Gottschalk


Louis Moreau Gottschalk

gottschalk

لوئیس مورو گوتشالکلوئیس مورو گوتشالک به حق اولین آهنگ ساز ملی آمریکا بود. پیانیست چیره دستی بود که مهارتش تحسین شوپن و برلیوز را برانگیخته بود. بیشتر عمرش به سفر در خارج از آمریکا گذشت، اما میهنش آمریکا بود و موسیقی اش عناصری از کیفیات آفریقایی کرئول داشت که در اوایل عمر بر او تاثیر گذاشته بود. تعداد زیادی آثار پیانویی، دو سمفونی و دو اپرا ساخت. آهنگ سازی گوتشالک تحت الشعاع نوازندگی اش بود و آثار او امروزه عمدتا فراموش شده اند. با این حال، به سبب ادغام تاثیرهای گوناگون، می توان سبکش را کاملا آمریکایی دانست.

برخی از آثار مهم لوئیس مورو گوتشالک : سمفونی رمانتیک شب حاره --- واپسین امید شاعر محتضر --- کالینا (رقص کوبایی)