موسیقی کلاسیک

Aleksander Glazunov


Aleksander Glazunov

الکساندر گلازونوفالکساندر گلازونوف چهره مهمی در موسیقی روسیه اوایل قرن بیستم بود. معلم شوستاکوویچ بود و به ریمسکی - کورساکوف هم برای تکمیل اپرای پرنس ایگور بورودین کمک کرد. آثار گلازونوف آمیزه خوشایندی است از موسیقی کلاسیک آلمانی و ملی گرایی روسی نسبتا قدیمی. آثار گلازونوف بسیار شسته رفته بودند. در میان آهنگ سازان مکتب ملی به رهبری، بالاکیرف، او در ایجاد موازنه میان عناصر اروپایی و روسی موفق تر ازبقیه بود. بسیاری از آثار گلازونوف را اولین بار بالاکیرف اجرا کرد.

برخی از آثار مهم الکساندر گلازونوف : سنفونی شماره 5 --- ویولن کنسرتو --- سنفونی شماره 7 --- باله فصل ها