موسیقی کلاسیک

John Dowland


John Dowland

جان داولندجان داولند بزرگ ترین موسیقی دان انگلیسی لوت و آواز، بیشتر دوره فعالیتش را در اروپا گذراند، و به همین سبب افراد خانواده اش را که در لندن می زیستند زیاد ندید. در وطنش حامیانی داشت و آثارش منتشر می شد و در خارج نیز نفوذ داشت، اما در انگلستان برای کسب مقام و منصب مبارزه می کرد. اولین کتاب آوازهایش به سرعت فروش رفت و به شهرتش افزود. یک علت مهم موفقیت این کتاب، نحوه صفحه آرایی چند سویه اش بود که به تک نوازان و گروه ها امکان می داد دور یک میز بنشینند و به راحتی نت های خود را چه مجزا و چه با هم بخوانند. در آثارش رگه های عمیق افسردگی احساس می شود. آواز غم انگیزش به نام " بگذار در تاریکی بمانم " بسیار ناهمخوان است و ثبات هارمونیک ندارد.