موسیقی کلاسیک

Leo Delibes


Leo Delibes

delibes

لئو دلیبلئو دلیب، آهنگ ساز و ارگ نواز فرانسوی، با اپرت ها و اپراها و باله هایش به اوج شهرت رسید. معروف ترین اثرش، باله کوپلیا، یکی از نخستین باله هایی بود که در آن از رقص های ملی استفاده شده بود، از جمله چارداش مجار لاکمه که به سبک شرقی رایج آن زمان پاریس ساخته شده بود، شامل دوئت گل ها برای دو سوپرانو بود. آخرین اپرای لئو دلیب به نام کاسیا به علت مرگش ناتمام ماند، اما بعدا ژول ماسه آن را کامل کرد.

برخی از آثار مهم لئو دلیب : دختران کادیس --- سیلویا --- لاکمه --- کوپلیا