موسیقی کلاسیک

Claude Debussy


Claude Debussy

debussy

کلود دبوسیکلود دبوسی از دل موسیقی محافظه کارانه فرانسه در اواخر قرن نوزدهم سر برآورد و تقریبا یک تنه مسیر موسیقی را عوض کرد. با حل کردن قواعد سنتی در زبان جدیدی که امکانات بی سابقه ای در هارمونی، ریتم، و فرم و بافت و رنگ داشت، آثاری پدید آورد که مهر و نشانی نازدودنی بر موسیقی قرن بیستم باقی گذاشتند. آثار دبوسی نظرهای متضادی برانگیخت و به بحث جدل ها دامن زد، اما در اوایل دهه 1900 او پیشگام نهضت جدید موسیقی شده بود

خیلی زود معلوم شده بود که دبوسی موسیقی را طور دیگری می فهمد، اما مدت ها طول کشید تا ایده هایش را بپرورد و بیان کند. پرلود بعد از ظهر یک فائونوس نشانه این بود که او به راه دیگری می رود. سپس همه ژانرها ( ارکستری، آوازی، پیانو و موسیقی مجلسی ) را به مرزهای تازه ای کشاند. توانایی اش در ابداعات و نوسازی مستمر کار خودش حتی متعصب ترین طرفدارانش را متحیر می کرد. او را امپرسیونیست می خواندند. اما استفاده ها و اشاره های دبوسی در حوزه ها و نهضت های مختلف ( که همواره استادانه به هم پیوند می خوردند ) چنان تشخص و بداعتی دارند که هرگونه مقوله بندی را منتفی می سازد.

برخی از آثار مهم کلود آشیل دبوسی : گراورها--- پرلود بعد از ظهر یک فائونوس --- پلئاس و ملیزاند --- دریا --- سونات ویولن و پیانو