موسیقی کلاسیک

Muzio Clementi


Muzio Clementi

clementi

موتسیو کلمنتیموتسیو کلمنتی که امروزه نسبتا فراموش شده است، یکی از نخستین هنرمندان پیانو بود. او دانش عمیق خود از این ساز جدید را در گرادوس آد پارناسوم تحریر کرد، اثری مهم در آموزش پیانو در قرن نوزدهم، شامل 100 اتود پیانو. در سال 1774 به لندن رفت و بزرگ ترین نوازنده سازهای شستی دار انگلستان شد اما بعد از دو سفر اروپایی و دوئل پیانو با موتسارت، از صحنه کنسرت کناره گرفت و هم و غمش را روی تدریس گذاشت. وی ناشر و پیانو ساز موفقی هم بود. در زمان حیاتش اعتبار و آوازه داشت. در کلیسای جامع وستمینستر دفن شد و روی قبرش نوشتند: پدر پیانو فورته.

برخی از آثار مهم موتسیو کلمنتی : پیانو سونات اپوس25 شماره 5 --- گرادوس آد پارناسوم --- پیانو سونات اپوس 2 --- سنفونی اپوس 18