موسیقی کلاسیک

Antonio de Cabezon


Antonio de Cabezon

آنتونیو دو کابزونآنتونیو دو کابزون با اینکه نابینا بود، یکی از بزرگ ترین موسیقی دانان قرن شانزدهم محسوب می شود. هنر او که تحت تاثیر سنت تنظیمات ارکستری اسپانیایی بود، با مکتب ژوسکن ترکیب شد. وی ابتدا نوازنده ارگ نمازخانه سلطنتی کاستیل شد و سپس به مقام نوازنده مخصوص پادشاه شارل پنجم و پس از وی پسرش فیلیپ دوم رسید. کابزون موفق شد سبک تحریر پولیفونی آوازی را حفظ کند و آن را با کاراکتر و نیازهای تکنیکی سازهای شستی در آمیزد.

برخی از آثار مهم آنتونیو دو کابزون : قطعاتی برای ارگ --- واریاسیون --- چندین پاوان