موسیقی کلاسیک

William Byrd


William Byrd

ویلیام بردویلیام برد کاتولیکی بود که در دیار پروتستان می زیست. شهرتش چنان بود که از عواقب خطرناک کاتولیک ماندن در انگلستان در امان ماند. در آثار مذهبی اش تکنیک شسته رفته کنترپوان دیده می شود، به خصوص در استفاده از تقلید، سرودها، موتت ها، آوازهای همخوانی و آثار ارکستری اش بسیار تاثیر گذارند. موسیقی اش کمتر نشان از آموزگارش، توماس تالیس، دارد. دستاورد اصلی ویلیام برد مطمئنا در آمیختن کنترپوان دوره رنسانس با عناصر بیانی موسیقی انگلیسی بوده است. بعد از کشف دوباره او در قرن بیستم، آثارش نزد نوازندگان و خوانندگان محبوبیت یافت، زیرا آثار او را قله موسیقی بریتانیای عصر رنسانس می دانند.

برخی از آثار مهم ویلیام برد : اوه وروم کورپوس --- شوشنای زیبا --- مس برای چهار صدا --- می خرامد، برای بانویم نول