موسیقی کلاسیک

Dietrich Buxtehude


Dietrich Buxtehude

دیتریش بوکسته هوددیتریش بوکسته هود عملا سردمدار موسیقی شهر لوبک آلمان بود و چنان شهرتی داشت که یوهان سباستین باخ برای دیدن او 300 کیلومتر راه را پیاده رفت. فقط دو مجموعه از کارهایش در زمان حیاتش منتشر شد. موسیقی اش عمدتا دستی تکثیر می شد. بوکسته هود در مارینکیرشه لوبک ارگ نواز بود، اما مجموعه کنسرت هایی هم در کلیسا برگزار می کرد که در آن ها آثار دراماتیک مذهبی نیز اجرا می شد. انواع موسیقی آوازی ساخت، از جمله کانتات غیر مذهبی " هر آنچه تو می کنی " ، اما امروزه با آثار ارگش معروف است. کرال های لوتری، پرلودهای بداهه وار گسترده، و قطعه های اوستیناتو که الهام بخش باخ بودند.