موسیقی کلاسیک

Alexander Borodin


Alexander Borodin

borodin

الکساندر بورودینالکساندر بورودین از بزرگان ناسیونالیسم روسی بود، و شاید برون گراترین رمانتیک، موسیقی اش بار احساسی داشت، سرشار از رنگ های کرال و ارکستری. شیمی دان بود و در ایام فراغت موسیقی می ساخت، و از همین رو، تعداد آثار او اندک است، هر چند بسیار شسته رفته. در سمفونی شماره 2، تسلط بی نظیری بر تکنیک دیده می شود و پرنس ایگور همچنان از گل های سرسبد اپرای روس است. در میان بزرگان موسیقی روس، بورودین شاید بیشترین قابلیت را در اختلاط سبک فولکلوریک با سنت سمفونیک اروپا داشت.