موسیقی کلاسیک

Samuel Barber


Samuel Barber

ساموئل باربرموسیقی ساموئل باربر را نمی توان به آسانی در این یا آن مقوله جای داد. او بسیار غنایی، رمانتیک و در عین حال مدرن بود. به محبوبیت بسیار رسید بی آنکه به هیچ مکتبی در آهنگ سازی وابسته باشد یا دغدغه اش تبعیت از روندهای مدرنیستی باشد. آثارش زیاد نیست اما با آثار آوازی اش و با آداجو برای سازهای زهی که توسکانینی با اجرای خود آن را معروف کرد در یادها مانده است.

برخی از آثار مهم ساموئل باربر : سمفونی شماره یک --- آوازهای عزلت --- ویولن کنسرتو --- آداجو برای سازهای زهی