موسیقی کلاسیک

Mily Alexeyevich Balakirev


Mily Alexeyevich Balakirev

میلی آلکسیویچ بالاکی رفمیلی آلکسیویچ بالاکی رف نیروی محرک مکتب ملی روس بود و شکل دهنده و راهنما و الهام بخش آن محفلی بود که به آرمان ملی پایبند بود و به محفل بزرگان شهرت داشت و عبارت بود از کوئی، موسورگسکی، بورودین، ریمسکی کورساکوف و بالاکی رف. گروه بزرگان سبک روسی بارزی پدید آوردند که در آن فرم های کلاسیک با موسیقی فولکلوریک روس درآمیخته بود. در فعالیت او وقفه هایی به چشم می خورد، اما آثار چشمگیری خلق کرد که حال و هوای روسی مشخصی دارند. بالاکی رف شخصیت بغرنجی داشت. هم دوستان و شاگردان وفاداری داشت و هم دشمنان بسیار.

برخی از آثار مهم بالاکی رف : تامارا --- اسلامی --- سمفونی شماره 2 در ر مینور