موسیقی کلاسیک

Charles Henri Valentin Alkan


Charles Henri Valentin Alkan

شارل هانری والنتن آلکانشارل هانری والنتن آلکان یکی از شش فرزند خانواده ای یهودی بود که همه موسیقی دان شدند آلکان اعجوبه بود و نخستین آثاری که برای پیانو ساخت در 14 سالگی اش منتشر شدند در جوانی دوست صمیمی شوپن و لیست بود، اما به تدریج منزوی شد و مدت های طولانی از انظار پنهان ماند قبل از سال 1873 زیاد کنسرت نداد و با آن که پیانیست چیره دستی بود ترجیح می داد آثار خودش را اجرا نکند موسیقی اش اصیل و درخشان و اجرای آن ها دشوار است.

برخی از آثار مهم شارل هانری والنتن آلکان : راه آهن---اپوس 31 شامل 25 پرلود--- مینور اپوس 39