موسیقی کلاسیک

Tomaso Giovanni Albinoni


Tomaso Giovanni Albinoni

تومازو جیووانی آلبینونیتومازو جیووانی آلبینونی به سبب رفاهش به صورت آزاد آهنگ می ساخت و با نجبای هنردوست بیشتر معاشرت داشت تا با موسیقی دانان. زیاد کار کرد، از جمله 55 اپرا و 59 کنسرتو ساخت و احتمالا اولین کسی بود که پیگیرانه فرم سه موومانی را در کنسرتوها به کار برد. موسیقی اش را زیاد اجرا می کرد و به سبب استعداد ملودیک و سبک شخصی اش، در زمان حیاتش به اندازه کورلی و ویوالدی محبوبیت یافت. یوهان سباستین باخ از اپوس 1 او به عنوان متن درسی استفاده می کرد. با این حال، شهرت امروزی اش مربوط می شود به قطعه ای که ننوشته بود. آداجیوی آلبینونی را رمو جيازوتو در حدود سال 1945 ساخت، و فقط خط باس از آلبینونی بود.

برخی از آثار مهم تومازو جیووانی آلبینونی : تریوسونات اپوس1 --- اپرای آرتامینه ---آداجیو--- اوبوا کنسرتو اپوس 7