Classical Music
  ۱۴:۳۲:۴۴ - ۱۳۹۶/۰۹/۲۵ساموئل باربر

موسیقی ساموئل باربر را نمی توان به آسانی در این یا آن مقوله جای داد. او بسیار غنایی، رمانتیک و در عین حال مدرن بود. به محبوبیت بسیار رسید بی آنکه به هیچ مکتبی در آهنگ سازی وابسته باشد یا دغدغه اش تبعیت از روندهای مدرنیستی باشد. آثارش زیاد نیست اما با آثار آوازی اش و با آداجو برای سازهای زهی که توسکانینی با اجرای خود آن را معروف کرد در یادها مانده است.

برخی از آثار مهم ساموئل باربر : سمفونی شماره یک --- آوازهای عزلت --- ویولن کنسرتو --- آداجو برای سازهای زهیSamuel Barber

Samuel Barber